Archive for the ‘Ziektewet’ Category

Rare inkomensschommelingen

19 september 2012

De Ziektewet gaat compleet op de schop. Reden hiervoor is dat de regering de instroom vanuit de Ziektewet (ZW) in de Wet Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) veel te hoog vindt. Met verschillende maatregelen wil de regering deze instroom in de WIA tegengaan. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer beslist op 25 september.

Een van de maatregelen zorgt voor rare inkomensschommelingen. ZW-gerechtigden worden straks financieel geprikkeld om (meer) te werken. Hoe men dat doet? Door de ZW-uitkering te verlagen[1]. De huidige ZW-uitkering is een loongerelateerde uitkering die niet afhankelijk is van het arbeidsverleden. Het ziekengeld bedraagt meestal 70% van het laatste verdiende (gemaximeerde) loon. De nieuwe ZW-uitkering  wordt – vergelijkbaar met de WIA – opgeknipt in twee fasen. Een loongerelateerd fase, die afhankelijk is van het arbeidsverleden en een vervolguitkering. Tijdens de loongerelateerde fase is de ZW-uitkering 70% van het laatst verdiende (gemaximeerde) loon. Tijdens de vervolguitkeringsfase is de ZW-uitkering nog maar 70% van het wettelijk minimumloon.

Het wetsvoorstel kan leiden tot aanzienlijke, niet goed te beargumenteren inkomensschommelingen.  Eerst ontvangt een verzekerde een loongerelateerde ZW-uitkering, gevolgd door een ZW-vervolguitkering. Als betrokkene na 2 jaar wachttijd instroomt in de WIA, krijgt hij opnieuw een loongerelateerde WGA-uitkering gevolgd door een WGA-vervolguitkering.

In een concreet voorbeeld wordt de inkomensschommeling duidelijk: Een ZW-gerechtigde die een loon ontving van € 4000 per maand en 6 jaar arbeidsverleden heeft, ontvangt de eerste 6 maanden een loongerelateerde ZW-uitkering ter hoogte van 70% van € 4000 = € 2800 en vervolgens gedurende 18 maanden 70% minimumloon = ca. € 1000. Na toekenning van de loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt hij vervolgens opnieuw 6 maanden lang 70% van 4000 = € 2800, om daarna weer terug te vallen op een fractie van het minimumloon. Achtereen volgens ontvangt deze persoon dus: 6 maanden € 2800, daarna 18 maanden €1000, vervolgens 6 maanden €2800 en tenslotte een fractie van het minimum loon.

Deze inkomensachtbaan is door de Raad van State gesignaleerd maar wordt blijkens de toelichting door de regering geaccepteerd. Eveneens opmerkelijk is dat de verlaging naar 70% van het minimumloon ook geldt voor verzekerden die volledig arbeidsongeschikt zijn en verzekerden die hun restverdiencapaciteit volledig benutten. Juist deze groepen genieten in de WIA een goede inkomensvoorziening. Deze inconsequentie van het wetsvoorstel wordt nergens gesignaleerd of toegelicht. Als de regering voor ogen heeft gehad – zoals ze zelf suggereert – om het uitkeringsconcept van de WIA over te planten naar de ZW, hebben zij deze belangrijke categorieën blijkbaar over het hoofd gezien. Bovendien ontstaan ook daardoor rare inkomensschommelingen tussen de fase van de Ziektewet en de daarop volgende fase van de WIA.

Rien Seip, senior adviseur Business Development Loyalis / Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis


[1] De Maatregel geldt voor alle ZW-gerechtigden zonder werkgever en voor alle ZW-gerechtigden van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte.

Advertenties